دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان/

افغان ها در مسیر دموکراسی گام برداشتند/ شکست طالبان در قبال نیروهای امنیتی