حاشیه های جشن "انتظار و امید":

سال گذشته رنگ ما بنفش و امسال پرچم ایران است/آرزو برای ملت عراق