گزارش خبری/

جزئیاتی از داعش و رهبر آن/ تغییر نگرش از "دکتر دعا" به "ابوبکر البغدادی"