برای رایزنی پیرامون سوریه؛

دستيار ويژه دبيركل سازمان ملل به تهران می آید

سیاست خارجی

در تماس تلفني دستيار ويژه دبيركل سازمان ملل متحد با معاون عربي و افريقاي وزارت امورخارجه ، موضوع ارسال كمك هاي انساندوستانه به سوريه مورد رايزني و تبادل نظر قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در تماس تلفني خانم والري اموس دستيار ويژه دبيركل سازمان ملل متحد با معاون عربي و افريقاي وزارت امورخارجه ، موضوع ارسال كمك هاي انساندوستانه به سوريه مورد رايزني و تبادل نظر قرار گرفت.

خانم اموس براي هماهنگي بيشتر به تهران سفر خواهد کرد.