یک تصویر، یک نگاه؛

کوچکترین شهید حملات داعش/ به کدامین گناه کشته می شوند؟