سفرنامه شام/2

نحوه برگزاری انتخابات در سوریه؛ اسد چگونه زندگی می کند