ملکشاهی در گفتگو با مهر:

نامه نعمت زاده به ریاست مجلس در انتقاد از لایحه تجارت