کارشناس ترک درگفتگو با مهر:

غرب و متحدانش در سوریه شکست خوردند/ایران و ترکیه همواره روابط ویژه ای داشته اند