در صحن علنی مجلس صورت گرفت؛

تصویب موافقتنامه مبارزه با جرایم فراملی بین ایران و چین

مجلس

براساس ماده واحده این لایحه موافقت نامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین در زمینه مبارزه با جرایم فرا ملی مشتمل بر یک مقدمه و 12 ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد داده می‌شود.

نمایندگان با تصویب لایحه موافقت‌نامه همکاری بین ایران و چین در زمینه مبارزه با جرایم فرا ملی موافقت کردند.

به گزارش ایلنا، نمایندگان در صحن علنی امروز، با تصویب لایحه موافقت نامه همکاری بین ایران و چین در زمینه مبارزه با جرایم فراملی موافقت کردند.

براساس ماده واحده این لایحه موافقت نامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین در زمینه مبارزه با جرایم فرا ملی مشتمل بر یک مقدمه و 12 ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد داده می‌شود.

تبصره: رعایت اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای ماده 11 و رعایت اصل 79 در اجرای ماده 12 این موافقت نامه الزامی است.

نمایندگان با 180 رای موافق، 10 رای مخالف و 10 رای ممتنع از مجموع 237 نماینده حاضر در صحن علنی با تصویب این لایحه موافقت کردند.

کد N323497