خواجه سروی:

بیداری از مسائل راهبردی مورد تاکید امام (ره) برای آزادی قدس شریف است