انتخابات اروپا/

تبعات یک پیروزی/فاریج قربانی رسوایی اخلاقی شد