جزئیات جنایت وحشیانه بوکوحرام در نیجریه/جلادان با لباس ارتش آمدند