تاکید کشورهای عضو اکو بر همکاری مشترک برای پیشگیری و مقابله با حوادث طبیعی

کد N320055