مدیرعامل خبرگزاری سوریه از رسانه های ایرانی قدردانی کرد

کد N319546