رییس جمهور در عیادت از آﯾﺖ‌اﷲ ﻣﻬﺪوی ﮐﻨﯽ:

آیت‌الله مهدوی کنی از چهره‌های بنام انقلابی، فرهنگی، علمی و دینی است

سیاست داخلی

مردم و ما همه دعاگو هستیم که ان شاء الله سلامت کامل ایشان برگردد و به خدمات خود به مردم و کشور ادامه دهند./ تیم پزشکی همه تلاش خود را برای بازگشت سلامت وی بکار می‌بندد.

ﺣﺠﺖ‌اﻻﺳﻼم و اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ چهارشنبه شب با ﺣﻀﻮر در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻬﻤﻦ از آﯾﺖ‌اﷲ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻣﻬﺪوی ﮐﻨﯽ ﻋﯿﺎدت ﮐﺮد.

به گزارش ایلنا، آﯾﺖ‌اﷲ ﻣﻬﺪوی ﮐﻨﯽ رﯾﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن رﻫﺒﺮی ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ از ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ارﺗﺤﺎل ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ (ره) دﭼﺎر ﻋﺎرﺿﻪ ﻗﻠﺒﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﯾﻌﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ و ﺗﺤﺖ ﻣﺪاوای ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

رئیس جمهور پس از عیادت در مصاحبه‌ای گفت: آیت‌الله مهدوی کنی از چهره‌های بنام انقلابی، فرهنگی، علمی و دینی است و در کشور از حمایت همه روحانیت و مردم برخوردارند.

وی افزود: بعداز ظهر امروز برای ایشان عارضه قلبی پیش آمد که بلافاصله به بیمارستان منتقل شدند و تیم پزشکی همه تلاش خود را برای بازگشت سلامت وی بکار می‌بندد.

روحانی اظهار داشت: مردم و ما همه دعاگو هستیم که ان شاء الله سلامت کامل ایشان برگردد و به خدمات خود به مردم و کشور ادامه دهند.

رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری ﭘﺲ از ﻋﯿﺎدت از رﯾﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن رﻫﺒﺮی از ﭼﻨﺪ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺴﺘﺮی ﺷﺪه در ﺑﺨﺶ ﻣﺮاﻗﺒﺖ‌ﻫﺎی وﯾﮋه ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻬﻤﻦ ﻧﯿﺰ ﻋﯿﺎدت ﮐﺮد.

ﺣﺴﯿﻦ ﻓﺮﯾﺪون دﺳﺘﯿﺎر وﯾﮋه رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری، ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم والمسلمین روﺣﺎﻧﯽ را ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد.

کد N318726