عضو شورای روابط خارجی آمریکا در گفتگو با مهر:

مشارکت طالبان در ساختار سیاسی افغانستان مورد اقبال نخواهد بود/دلایل مذاکره آمریکا با طالبان