نظرات برخی مراجع تقلید در خصوص خواندن نماز آیات پس از توفان شدید تهران

سیاست داخلی

آیات عظام سیستانی، وحید خراسانی، صانعی، شبیری زنجانی، صافی گلپایگانی، موسوی اردبیلی، سبحانی و نوری همدانی، نظرات مختلفی پیرامون خواندن نماز آیات پس از حوادثی مانند توفان شدید دیروز تهران و برخی شهرستان‌ها دارند.

ایلنا: آیات عظام سیستانی، وحید خراسانی، صانعی، شبیری زنجانی، صافی گلپایگانی، موسوی اردبیلی، سبحانی و نوری همدانی، نظرات مختلفی پیرامون خواندن نماز آیات پس از حوادثی مانند توفان شدید دیروز تهران و برخی شهرستان ها دارند.

به گزارش خبرنگار ایلنا در قم، توفان شدید دیروز تهران و برخی از شهرستانها، این سؤال را در ذهن بسیاری از مسلمانان ایجاد کرد که آیا همانند حوادث طبیعی دیگر مانند زلزله، خورشید گرفتگی و... که خواندن نماز آیات واجب است، با این توفان کم نظیر هم خواندن نماز آیات بر افراد واجب خواهد شد یا خیر؟

نظرات برخی از مراجع تقلید در مراجع ما، طبق رساله های عملیه آنان به شرح ذیل آمده است:

آیت الله سیستانی

در رعد و برق، و بادهاى سیاه و سرخ، و مانند اینها از آیات آسمانى در صورتى كه بیشتر مردم بترسند، و همچنین در حوادث زمینى مانند فرو رفتن زمین، و افتادن كوه كه موجب ترس اكثر مردم شود ـ بنابر احتیاط مستحب ـ نماز آیات ترك نشود.

 

آیت الله وحید خراسانی

رعد و برق و بادهاى سیاه و سرخ و مانند اینها از آیات آسمانى، در صورتى كه بیشتر مردم از آنها بترسند، و امّا در حوادث زمینى ـ مانند فرو رفتن آب دریا و افتادن كوه كه موجب ترس اكثر مردم شودـ احتیاط مستحبّ خواندن نماز آیات است.

 

آیت الله صانعی

رعد و برق و هر آیت از آیات آسمانی و زمینی كه موجب خوف و ترس در اکثر مردم جامعه شود، سبب وجوب نماز آیات است؛ و خواندن با جماعت مستحب می باشد.

 

آیت الله شبیری زنجانی

رعد و برق و بادهاى سیاه و سرخ و مانند اینها، در صورتى كه بیشتر مردم بترسند.

 

آیت الله صافی گلپایگانی

رعد و برق و بادهای سیاه و سرخ و مانند اینها، از آیات آسمانی در صورتی كه بیشتر مردم بترسند، و در حوادث زمینی نیز كه موجب ترس بیشتر مردم می‎شود، احتیاط واجب خواندن نماز است.

 

آیت الله موسوی اردبیلی

در صورت رعد و برق و بادهاى سیاه و سرخ و هر پدیده آسمانى در صورتى كه بیشتر مردم از آن بترسند،نمازآیات واجب می شود.

 

آیت الله سبحانی

رعد و برق و بادهاى سیاه و سرخ و مانند اینها در صورتى كه بیشتر مردم بترسند. باید براى اینها هم نماز آیات بخوانند.

 

آیت الله نوری همدانی

رعد و برق و بادهای سیاه و سرخ ومانند اینها در صورتی که بیشتر مردم بترسنند و نیز بنابر احتیاط واجب در حوادث وحشتناک زمینی مانند شکافتن و فرو رفتن زمین در صورتی که بیشتر مردم بترسند، باید نماز آیات بخوانند.

کد N317226