تازه ترین تاثیرات اقدامات آقای افشاگر؛اینترنت را ریست کنید!

نهادهای بین المللی همچون ˈعفو بین المللˈ و ˈصلح سبزˈ در سالروز افشاگری های ˈادوارد اسنودنˈ پیمانکار سابق ˈآژانس امنیت ملیˈ آمریکا (NSA) درباره جاسوسی های این کشور، مردم جهان را به شرکت در یک برنامه اعتراضی و مطالبه اینترنت امن و آزاد فرا خواندند.

تازه ترین تاثیرات اقدامات آقای افشاگر؛اینترنت را ریست کنید!نهادهای بین المللی همچون ˈعفو بین المللˈ و ˈصلح سبزˈ در سالروز افشاگری های ˈادوارد اسنودنˈ پیمانکار سابق ˈآژانس امنیت ملیˈ آمریکا (NSA) درباره جاسوسی های این کشور، مردم جهان را به شرکت در یک برنامه اعتراضی و مطالبه اینترنت امن و آزاد فرا خواندند.

 

 

 به گزارش روزسه شنبه شبکه خبری روسیˈراشاتودیˈ، نهادهای بین المللی قرار است پنجم ژوئن (15خرداد) در اعتراض به جاسوسی دولت آمریکا از فعالیت های اینترنتی و ارتباطاتی افراد، کمپینی را تحت عنوان ˈاینترنت را ریست کنیدˈ Reset The NEt به اجرا در آورند.

بنابراین گزارش، تاکنون بیش از200 پایگاه اینترنتی به این کمپین پیوسته اند و از تمامی فعالان اینترنتی اعم از کاربران و دیگران خواسته اند که پنجم ژوئن از نرم افزاری موسوم به ˈپایداری در برابر NSAˈ به عنوان ابزاری برای محافظت جهانی در برابر جاسوسی های دولتی آمریکا استفاده کنند.

 

منبع: راشاتودی

26149

کد N317027