مقام معظم رهبری:

تکمیلی رهبری //سیاست دشمنان اسلام براه انداختن برادرکشی در جوامع اسلامی است