وزیر بهداشت جمهوری خودخوانده لوهانسک در حمله هوایی کشته شد

کد N316750