استاد پیشین هاروارد در گفتگو با مهر:

بررسی دلایل مخفی کاری آمریکا در تبادل اسیر با طالبان/ بیم ممانعت کرزای از تبادل اسرا بود