گزارش خبرنگار اعزامی مهر از سوریه/8

غلبه فضای انتخاباتی بر دانشگاه دمشق/ شرکت همزمان دانشجویان در امتحان سیاسی و علمی