قدردانی ریاست جمهوری سوریه از شور و نشاط مردمی در تبلیغات انتخاباتی