در گفتگو با مهر بررسی شد-1:

اهداف آمریکا از ادامه اشغالگری در افغانستان/ نگاهی به جهت گیری منطقه ای نامزدهای انتخاباتی