تحولات همسایگان شرقی/

ادامه حمایتها از دو نامزد انتخابات افغانستان/ اتهامات جدید کابل علیه اسلام آباد