اختصاصی مهر/

استقلال و پرسپولیس بخشی از درآمدهای خود را به حساب های غیرقانونی واریز کرده اند