وزیر دولت نهم: سفرهای استانی احمدی نژاد "شو" بود

پرویز کاظمی وزیررفاه و تعاون دولت نهم به روزنامه آرمان گفت:

[span lang='FA']در مورد سفرهای استانی من بر این باورم که یک شو بوده است. چرا که در سفرهای استانی شما می‌خواهید چه چیز جدیدی به مردم بگویید؟یا چه کاری می‌خواهید انجام ‌دهید؟ بودجه استان‌ها بر اساس مصوبه مجلس تعیین می‌شود پس این کار توضیح بوده است. در صورتی که از نظر شخص رئیس‌جمهور نیازی در یک استان احساس شود بازهم باید آن در ردیف بودجه به مجلس ارائه شود. مگر نهاد ریاست‌جمهوری از خود تنخواه یا بودجه‌ای دارد که بخواهد یک پروژه را با وعده به مردم محقق کند. بنابراین جدایی از آنجایی اتفاق می‌افتد که کسی بپرسد چه اتفاقی برای مصوبات استانی بدون بودجه افتاد.
[span lang='FA']
[span lang='FA'] [span lang='FA']17302

کد N313820