حمایت حزب فضیلت عراق از نامزدی مالکی برای سومین نخست وزیری

آفریقا و خاورمیانه

یک عضو مطرح حزب فضیلت از نامزدی نوری المالکی برای تصدی نخست وزیری عراق برای سومین بار پیاپی حمایت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن الشمری وزیر دادگستری و یکی از رهبران حزب فضیلت عراق خاطر نشان کرد این حزب از نامزدی نوری المالکی نخست وزیر برای تصدی نخست وزیری برای سومین بار حمایت می کند، زیرا وی بیشترین آرا و کرسی ها را در داخل ائتلاف ملی کسب کرده است.

وی افزود حزب فضیلت از تشکیل دولت وحدت ملی که تمام طرفها شرکت کنند به شرطی که همه فراکسیونها به جایگاه خود بر اساس نتایج انتخابات پایبند باشند، حمایت می کند.

الشمری که با المسله گفتگو می کرد، افزود در نشستی که رهبران حزب فضیلت با نوری المالکی نخست وزیر عراق برگزار کردند، بر ماهیت رابطه میان طرفهای تشکیل دهنده ائتلاف ملی تاکید شد و دیدگاه ما با دیدگاه آقای مالکی به عنوان رئیس ائتلاف دولت قانون مبنی بر ضرورت تقویت ائتلاف ملی و قرار گرفتن آن به عنوان مرجعیت سیاسی و پارلمانی قدرتمند همسو بود.

وی افزود ما همچنین بر پایبندی به ائتلاف ملی و در نظر گرفتن آن به عنوان تنها نهادی که مامور نامزدی نخست وزیر آتی است و اینکه گروهی که بیشترین کرسی ها را در داخل ائتلاف دارد یعنی ائتلاف دولت قانون حق معرفی نامزد نخست وزیری را دارد، به توافق رسیدیم.

الشمری درباره نامزدی مالکی برای نخست وزیری برای سومین بار پیاپی خاطر شنان کرد مالکی بیشترین تعداد کرسی ها را در داخل ائتلاف ملی دارد و بیشتر از دیگران مورد حمایت طرفهای دیگر قرار دارد.

وی گفت حزب فضیلت از کسی حمایت می کند، که اکثریت را در اختیار داشته باشد و به همین سبب از آقای مالکی به عنوان کسی که بیشترین آرا و کرسی ها را در داخل ائتلاف ملی دارد، حمایت می کنیم و اگر این معادله با کسب اکثریت ادامه یابد، حمایت ما هم از وی در داخل ائتلاف و خارج از آن ادامه خواهد یافت.

الشمری درباره ماهیت دولت آتی و اینکه آیا دولت اکثریت یا دولت مشارکت خواهد بود، گفت رویکرد نخست دولت قانون و فضیلت، همراهی با دولت وحدت ملی است که تمام طرفها به این شرط شرکت کنند که هر طرفی به وزن و جایگاه خود بر اساس نتایج انتخابات پایبند باشد .

الشمری خاطر نشان کرد باید از اشتباهات مرحله گذشته درس گرفت و همه گروههای سیاسی که در دولت شرکت می کنند، نباید این اشتباهات را تکرار کنند، دولت وحدت ملی باید از تجربه گذشته استفاده و از تکرار موارد منفی گذشته خودداری کند.

عضو حزب فضیلت بر ضرورت خودداری از تعامل دوگانه با دولت و اینکه هر گروهی به مسئولیت خود عمل کند، تاکید کرد.