روحانی از امیر کویت به طور رسمی استقبال کرد

کد N313514