ملاقات ميرحسين موسوي با برادرش

میرحسین موسوی

ميرمحمود موسوي با برادرش ميرحسين موسوي ملاقات كرد.

ميرمحمود موسوي با برادرش ميرحسين موسوي ملاقات كرد.

به گزارش اميد، ميرمحمود موسوي (پنجشنبه) با برادرش ديدار كرد. وضعيت روحي و جسمي رهنورد و موسوي در اين ملاقات بهتر از قبل گزارش شده است.
کد N311910