نقشه مناطق تحت نفوذ گروه های درگیر در سوریه؛ محو شدن گروه موسوم به ارتش آزاد