استاد دانشگاه آلابامای جنوبی در گفتگو با مهر:

غرب و روسیه در نهایت درباره اوکراین به تفاهم خواهند رسید/ پروشنکو بهترین گزینه برای روسیه بود