تحولات همسایگان شرقی/

احزاب مخالف دولت پاکستان اپوزیسیون جدید تشکیل می دهند/ حمایت بزرگان قومی ولایت پکتیا از عبدالله