نویسنده آمریکایی در مصاحبه با هآرتض:

مدرکی دال بر غیرصلح‎آمیز بودن برنامه هسته‎ای ایران وجود ندارد