سی ان ان گزارش داد:

سندی جدید از حضور تروریستهای غربی در سوریه/ابوهریره آمریکایی بود