لحظه به لحظه با انتخابات مصر/

پایان رای گیری در اولین روز انتخابات / رفتار خشونت آمیز نیروهای امنیتی با طرفداران مرسی