شیون های محمد مرسی در واکنش به انتخابات مصر

آفریقا و خاورمیانه

منابع آگاه از داخل زندان برج العرب به واکنش رئیس جمهوری عزل شده مصر درباره انتخابات خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، محمد مرسی در واکنش به برگزاری انتخابات گفت: برگزاری انتخابات مضحک و بی معنی است.

منابع مصری از داخل سلول وی در زندان برج العرب گزارش دادند: محمد مرسی در ساعت تنفش از رفتن به بیرون خودداری کرد و بر ماندن در سلول و مشاهده تلویزیون مصر اصرار کرد  و به محض مشاهده استقبال گسترده مردم در برابر حوزه های اخذ رای فریاد برآورد: کودتا کامل شد و ملت ساکت نمی مانند.

این منابع به خودداری محمد مرسی از خوردن و آشامیدن اشاره کردند و هنگامی که زندانبانان برای وی غذا آوردند گفت: من روزه ام. کی رئیس جمهوری قانونی از غذای زندان می خورد؟ مردم فراموش کرده اند که ما در ماه رجب هستیم و انشاء الله فرج نزدیک است.

به گفته این منابع مرسی فریاد می کشید: کودتا مستمر خواهد بود زیرا هر خائنی با خیانت روبرو می شود و کودتا رو به زوال است و دیوارها و کاخهای شما برای شما کاری نمی کند ما به حکومت برمی گردیم و همه را محاکمه می کنیم به ویژه کسانی که دستانشان به خون آغشته است.

این منابع از آشفتگی مرسی خبر دادند و اینکه وی تلویزیون داخل سلول خود را خاموش کرد و به قرائت قرآن پرداخت و پس از مدتی دوباره فریاد کشید همه کسانی که کودتاچیان را حمایت کردند محاکمه خواهند شد و من رئیس جمهور قانونی هستم.