برگزاری نشست "کدخدای بدون دهکده" با حضور کارشناسان مسائل بین الملل در لانه جاسوسی