تحولات اوکراین/

پرواز جنگنده های اوکراین بر فراز فرودگاه دونتسک/تیموشنکو شکست خود را پذیرفت