در پی شائبه تقلب در انتخابات آنکارا؛

دادگاه قانون اساسی ترکیه خواستار مدارک بیشتر شد

ترکیه

آنکارا- ایرنا - دادگاه قانون اساسی ترکیه در رسیدگی به شکایت ˈمنصور یاواشˈ نامزد حزب ˈجمهوری خواه خلقˈ مبنی بر شائبه تقلب در انتخابات شهرداری ها در آنکارا پایتخت این کشور خواستار ارایه مدارک بیشتر شد.

به گزارش ایرنا به نقل از رسانه های محلی، حکم اولیه دادگاه قانون اساسی ترکیه در رسیدگی به درخواست نماینده حزب جمهوری خواه خلق در مورد تقلب در انتخابات شهرداری ها در آنکارا با درخواست مدارک بیشتر از وی صادر شد.

منابع خبری ترکیه با تاکید بر اهمیت حکم اولیه دادگاه قانون اساسی این کشور در این پرونده معتقدند که این حکم بیانگر عزم دادگاه در رسیدگی به موضوع تقلب در انتخابات شهرداری ها در پایتخت ترکیه و دارای اهمیت است.

مسوولان حزب حاکم ˈعدالت و توسعهˈ در این باره می گویند که احکام شورای عالی نظارت بر انتخابات در ترکیه قطعی و غیرقابل اعتراض است و دادگاه قانون اساسی ترکیه نمی تواند در مورد نتایج انتخابات پس از اعلام نتایج قطعی توسط این شورا حکمی صادر کند و حتی پذیرش درخواست رسیدگی نماینده حزب مخالف از سوی این دادگاه غیرقانونی بوده است.

برخی کارشناسان حقوقی ترکیه نیز با تاکید بر اینکه حکم دادگاه قانون اساسی حتی اگر در مورد پذیرش ادعای تقلب در انتخابات شهرداری ها در آنکارا صادر شود منجر به باطل شدن نتایج انتخابات و خلع مسوولیت ˈملیح گوکچکˈ شهردار آنکارا نخواهد شد ،می گویند: در چنین صورتی ادعای تقلب در انتخابات آنکارا اثبات و پذیرفته خواهد شد و تصمیم نهایی در این زمینه نیز برعهده شورای عالی نظارت بر انتخابات خواهد بود.

ˈملیح گوکچکˈ نامزد حزب حاکم ترکیه در انتخابات شهرداری ها در آنکارا با اختلاف اندکی در مقابل ˈ منصور یواش ˈ نامزد حزب مخالف جمهوری خواه به پیروزی رسید .

خاورم ** 2012 * 230 **1010
کد N303729