همکاری ایرنا با سانا توسعه همه جانبه مناسبات ایران و سوریه را محقق می کند

کد N303722