ارتشبد پای صندوق

ارتشبد عبدالقتاح سیسی تحت تدابیر شدید امنیتی رای خود را به صندوق انداخت .

ارتشبد پای صندوقارتشبد عبدالقتاح سیسی تحت تدابیر شدید امنیتی رای خود را به صندوق انداخت .
کد N303700