موافقت مجلس با پیوستن ایران به برخی کنوانسیون ها و قراردادهای بین المللی

مجلس

پروتکل اصلاحی موافقتنامه کشتیرانی تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کوبا به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با پیوستن ایران به برخی کنوانسیون ها و قراردادهای بین المللی موافقت کردند.

به گزارش ایلنا، نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز با 158 رای موافق، 1 رای مخالف، 8 رای ممتنع از 208 نماینده حاضر با لایحه پروتکل اصلاحی موافقت نامه کشتیرانی تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کوبا موافقت کردند.

براساس این مصوبه مجلس در ماده واحده این لایحه مقرر شد پروتکل اصلاحی موافقتنامه کشتیرانی تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کوبا به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.

حامد قادرمرزی سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت: براساس این اصلاحیه خدمه در مواقع نقص فنی، تصادف، بیماری می توانند وارد قلمرو کشور مقابل شوند و کشور مقابل در برابر این شرایط باید اجازه ورود خدمه را دهد.

** موافقت مجلس با لایحه الحاق ایران به پروتکل 1978

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با 160 رای موافق بدون رای مخالف، 10 رای ممتنع از 210 نماینده حاضر با لایحه اصلاحات قانون اصلاحات جمهوری اسلامی ایران به تشریفات (پروتکل) 1978 مربوط به کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی ها 1973 مصوب 1380 موافق کردند.

براساس ماده واحده این لایحه که به تصویب مجلس رسید اصلاحات قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به تشریفات پروتکل 1978 مربوط به کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی ها 1973 مصوب 1380 با رعایت اصل 77 و 125 قانون اساسی به شرح پیوست تصویب می شود.

** نمایندگان با لایحه صدور گواهی نامه ها ونگهبانی دریانوردان موافقت کردند

نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز مجلس با 152 رای موافق، بدون رای مخالف، 6 رای ممتنع از 213 نماینده حاضر با لایحه تصویب قطعنامه های کنفرانس 2010 اعضای کنوانسیون بین المللی استانداردهای آموزش، صدور گواهی نامه ها و نگهبانی دریانوردان موافقت کردند.

براساس ماده واحده این لایحه که به تصویب مجلس رسید قطع نامه های شماره 1 و 2 کنفرانس مورخ 2010 اعضای کنوانسیون بین المللی استانداردهای آموزش، صدور گواهی نامه ها و نگهبانی دریانوردان مصوب 1978 به شرح پیوست تصویب می شود و به دولت ایران اجازه داده می شود با رعایت اصل 77 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اقدام کند.

1- قطعنامه شماره یک متضمن اصلاحات ضمیمه کنوانسیون بین المللی استانداردهای آموزش، صدور گواهی نامه، نگهداری دریانوردان

2- قطعنامه شماره دو متضمن اصلاحات آیین نامه آموزش، صدور گواهی نامه و نگهبانی دریانوردان

** موافقت مجلس با لایحه عضویت ایران در کارگروه بین المللی پزشکی نظامی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با 148 رای موافق، 2 رای مخالف، 8 رای ممتنع از 200 نماینده حاضر با عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در کارگروه بین المللی پزشکی نظامی (ICMM) موافقت کردند.

براساس ماده واحده این لایحه که به تصویب مجلس رسید به دولت اجازه داده می شود با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح در کارگروه بین المللی پزشکی نظامی به شرح اساسنامه پیوست عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط اقدام کند.

تعیین و تغییر دستگاه اجرایی طرف عضویت با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح برعهده دولت است.

براساس تبصره یک ماده واحده این لایحه اعمال بند (ب) ماده 18 اساسنامه در مورد جمهوری اسلامی ایران با رعایت اصل 139 قانون اساسی و مواد 5 و 30 اساسنامه با رعایت اصل 77 قانون اساسی خواهد بود.

براساس تبصره دو ماده واحده این لایحه در مورد جمهوری اسلامی ایران فرد جایگزین (نماینده ملی) موضوع بند 3 ماده 9 در نشست های کارگروه به وسیله دولت تعیین می شود.

حسین آذین نماینده رفسنجان در مجلس در اخطاری به دلیل آن که در این لایحه به بحث نیروهای مسلح می پردازد از این رو جزو وظایف و اختیارات رهبری است و قبل از تصویب در مجلس باید به موافقت رهبری برسد.

علی لاریجانی رییس مجلس در این زمان اعلام کرد: دولت می گوید نظر رهبری در این راستا اخذ شده است.

** موافقت مجلس با لایحه الحاق ایران به کنوانسیون تحدید برای دعاوی دریایی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با 152 رای موافق، بدون رای مخالف، 3 رای ممتنع از 199 نماینده حاضر با لایحه الحاق ایران به کنوانسیون تحدید مسوولیت برای دعاوی دریایی موافقت کردند.

براساس ماده واحده این لایحه به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود به کنوانسیون تحدید مسوولیت برای دعاوی دریایی مورخ 19 نوامبر 1976 میلادی به شرح پیوست مشتمل بر 23 ماده ملحق شود و اسناد الحاق را نزد امین اسناد کنوانسیون تودیع کند.

براساس تبصره یک ماده واحده این لایحه به موجب بند یک ماده 18 کنوانسیون جزء های (ت) و (ث) بند یک ماده 2 آن توسط دولت ایران اعمال نمی شود.

براساس تبصره دو ماده واحده این لایحه نیز رعایت اصل 77 قانون اساسی برای هرگونه بازنگری یا اصلاح کنوانسیون و بازنگری مقادیر تحدید و واحد محاسبه یا واحد پولی بر اجرای مواد 20 و 21 الزامی است.

** موافقت مجلس با لایحه عضویت ایران در اتحادیه بیمه گران و اتکایی گران خطرهای تجاری و غیرتجاری

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با 138 رای موافق، بدون رای مخالف، 5 رای ممتنع از 200 نماینده حاضر با لایحه عضویت دولت ایران در اتحادیه بیمه گران و اتکایی گران خطرهای تجاری و غیرتجاری در کشورهای عضو سازمان تعاون اسلامی و موسسه تضمین اعتبارات صادرات و سرمایه گذاری عربی موافقت کردند.

براساس ماده واحده این لایحه که به تصویب مجلس رسید به دولت اجازه داده می شود در اتحادیه بیمه گران و اتکایی گران خطرهای تجاری و غیرتجاری در کشورهای عضو، سازمان تعاون اسلامی و موسسه تضمین اعتبارات صادراتی و سرمایه گذاری عربی به شرح اساسنامه پیوست عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط یا کمک اقدام کند تعیین و تغییر دستگاه اجرایی طرف عضویت برعهده دولت است.

کد N302965