لحظه به لحظه با انتخابات مصر/

تدابیرامنیتی شدید در هنگام رای دادن السیسی/حمدین صباحی رای خود را به صندوق انداخت