درصد مشارکت شهروندان در ادوار انتخابات پارلمان اروپا

اتحادیه اروپایی

تسنیم نوشت:

انتخابات پارلمان اروپا از اولین دوره برگزاری آن در سال ۱۹۷۹ تاکنون شاهد یک روند نزولی در شاخص مشارکت شهروندان در فرآینده رأی‌گیری بوده است.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، از نرخ مشارکت اولین دوره تا هفتمین دوره ، تقریباً شاهد 20 درصد کاهش حضور مردم پای صندوق های رأی هستیم.

5252

کد N300744