در انتخابات هیات رئیسه؛

بهروز نعمتی به ترکیب ناظران مجلس اضافه شد