نامزد ریاست جمهوری: نزاع در سوریه بین نیروهای ملی و مقاوم با نمایندگان آمریکا و صهیونیست ها است

ماهر حجار,آمریکا و اسرائیل

تهران - ایرنا - یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سوریه گفت: آنچه اکنون در کشور ما جریان دارد، درگیری بین ˈنیروهای ملی و مقاومˈ با نمایندگان برنامه های آمریکا و صهیونیست ها است.

شبکه ˈالمیادینˈ روز یکشنبه به نقل از ˈماهر الحجارˈ نامزد ریاست جمهوری سوریه اعلام کرد: اقدام مطلوب در سوریه در حال حاضر برقراری امنیت و برچیدن همه کانون های تروریستی در کشور است.

وی افزود: امر مطلوب در سوریه صلح نیست، زیرا دو طرف قانونی و موجه در حال نزاع و کشمکش با هم نیستند که به دنبال برقراری صلح بین آنان باشیم. اکنون باید در سوریه امنیت برقرار شود و دولت قدرتمند امور کشور را اداره کند و تمامی کانون هایی که امنیت و جان شهروندان را تهدید می کنند، برچیده شوند. آنچه اکنون در سوریه جریان دارد، درگیری بین نیروهای مقاومت ملی به دور از نقشه های آمریکایی و صهیونیستی با کسانی است که هدفشان اجرای نقشه های آنها در سوریه است.

الحجار در مصاحبه با المیادین با حمله به ˈائتلاف ملی مخالفانˈ دولت سوریه، اعضای این ائتلاف را ˈنمایندگان قدرت های فاسد در سوریه ˈ معرفی کرد.

وی تاکید کرد: برای برپایی ˈدولت وحدت ملیˈ تلاش می کنیم که هیچ ارتباطی با اهداف و برنامه های آمریکا و اسرائیل برای سوریه نداشته باشیم.

الحجار اضافه کرد: دولت وحدت ملی باید ˈدفتر حوادث گذشتهˈ کشور را ببندد و برای بازسازی سوریه تلاش کند و همه اقشار ملت را وارد کارگاه بزرگی به نام سوریه برای بازسازی کشور کند، در حالی که در بحران کنونی، دشمنان کشور یک بخش از ملت سوریه را به ابزاری برای تخریب و کشتار ملت تبدیل کردند.

انتخابات ریاست جمهوری سوریه هفته آینده با حضور سه نامزد برگزار می شود.

خاورم 1491**1651
کد N300465