تروریستهای بازگشته از سوریه:

مشاهده کشتار مردم سوریه وجدانهای ما را بیدار کرد

آفریقا و خاورمیانه

چند نفر از تروریستهای مراکشی که پیشتر علیه دولت سوریه می جنگیدند و هم اکنون در زندانهای این کشور به سر می برند، با انتشار توبه نامه ای اعلام کردند که مشاهده کشتار مردم بی گناه سوریه و تجاوز به آنها وجدانهایشان را بیدار کرده و خواهان عفو و بخشش هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار،19 نفر از تروریستهای مراکش که پیشتر در سوریه  علیه دولت و ارتش این کشور می جنگیدند و هم اکنون در زندانهای این کشور به سر می برند با انتشار بیانیه ای اعلام کردند که از اقدامات پیشین خود پشیمان هستند و توبه کرده اند.

این تروریستها با تأکید بر این که آماده هستند تا به جامعه بازگشته و زندگی تازه ای را آغاز کنند از مقامات مراکش خواستند که آنها را ببخشند و موجبات آزادی آنهااز زندان را فراهم کنند.

این در حالی است که مقامات مراکش همچنان با ادامه  بازداشت تروریستهای تبعه این کشور، بلافاصله پس از بازگشت آنها از سوریه، آنها را به حد اقل سه سال زندان محکوم می کنند.

تروریستهای مراکشی با بیان اینکه مشاهده کشتار و تجاوزهای وحشیانه علیه مردم سوریه باعث بیدار شدن وجدانهایشان شده است خواهان بخشش و تعامل دوستانه شدند و اعلام کردند که بهتر است جامعه دست تروریستهایی که از کرده خود پشیمان هستند را بگیرند و آنها را به تصحیح خطاهایشان تشویق کنند.

در این بیانیه تصریح شده است که اولین چیزی که این تروریستها را به خروج از کشور و مشارکت در جنگ سوریه تشویق می کرد فتواهای پی در پی مبلغان بوده است و نشست گروه موسوم به دوستان سوریه که سال گذشته در مراکش برگزار شد نیز تأثیر زیادی در ترغیب آنها به مشارکت در جنگ علیه دولت سوریه داشت.

این تروریستهای بازداشت شده در ادامه خاطر نشان کردند که تمایل شدید آنها برای رسیدن به اصطلاح شهادت آنها را به جهنم سوق داده و از آنها افرادی جهنمی ساخت و با وجود اینکه می دانستند به محض ورود به کشور باز داشت می شوند با این حال باز به کشور باز گشتند.