نادران و ابوترابی نامزد های فراکسیون اصولگرایان برای نائب رئیسی مجلس

مجلس

الیاس نادران و محمد حسن ابوترابی فرد نمایندگان مردم تهران در مجلس شورای اسلامی از سوی فراکسیون اصولگرایان به عنوان نامزد نایب رئیس مجلس معرفی می شوند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر الیاس نادران و محمد حسن ابوترابی فرد از سوی فراکسیون اصولگرایان به عنوان نامزد های پست نائب رئیسی مجلس شورای اسلامی معرفی می شوند.

 فراکسیون اصولگرایان قصد ندارد تقابلی میان فهرست دو تشکل اصولگرای مجلس ایجاد شود.