شورای اروپا:

وضع حقوق بشر در آذربایجان وخیم است

آمریکا اروپا

شورای حقوق بشر مجمع پارلمان اتحادیه اروپا دولت جمهوری آذربایجان را به نقض حقوق بشر متهم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، روز گذشته شورای حقوق بشر مجمع پارلمان اتحادیه اروپا دولت جمهوری آذربایجان را به نقض حقوق بشر متهم کرد.

این شورا با انتقاد شدید از وضع حقوق بشر در جمهوری آذربایجان ، دولت این کشور را به سرکوب و تهدید مخالفان متهم کرد .

براسور رئیس مجمع پارلمانی شورای اتحادیه اروپا روز جمعه در حالی که هفته گذتشته جمهوری آذربایجان ریاست کمیته وزارتی وابسته به این شورا را عهده دار شده است با انتقاد از نقض حقوق بشر در جمهوری آذربایجان، باکو را به

استفاده از ابزار سرکوب و تهدید علیه مخالفان دولت متهم کرد.

وی با اشاره به وجود بی عدالتی و تبعیض در بخشهای آزادی بیان ، وابستگی حزبی و ازادی اجتماعات افراد و گروهها در جمهوری آذربایجان ، وضع حقوق بشر در این جمهوری را بسیار وخیم خوانده و خواستار اصلاح هر چه سریعتر آن

شد.

کمیته وزارتی وابسته به شورای اروپا که وزیران امور خارجه اعضای اروپا در آن عضویت دارند ، مسئول اصلی تصمیم گیریهای شورای اروپا است .